Regulamin promocji

„Klimatyzacja za 299 zł!”

REGULAMIN PROMOCJI „Klimatyzacja za 299 zł !”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „Klimatyzacja za 299 zł !” (Promocja) jest 4 HOME Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kleszczowa 18 lok. 1, 02-485 Warszawa, KRS 0000709851, NIP 5342570192 (Organizator).
1.2. Uczestnikami Promocji mogą być klienci Organizatora, którzy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 października 2021 r. zawrą Umowę na wykończenie mieszkania w ramach pakietu pod klucz SMART. Warunkiem skorzystania z Promocji jest podpisanie Regulaminu Promocji „Klimatyzacja za 299 zł ! ”. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w Promocji, przy czym udział w Promocji jest dobrowolny.
1.3. Promocja trwać będzie w dniach od 1 lipca 2021 r. do 30 października 2021 r. (Okres trwania Promocji).
1.4. Miejscem realizacji Promocji tj. realizacja czynności określonych w pkt 2.1. Regulaminu może być wyłącznie mieszkanie objęte Umową wykończenia pod klucz w ramach pakietu SMART, zlokalizowane na terenie miasta Warszawa.
1.5. Uzyskanie zgody dewelopera/administratora budynku na wykonanie czynności określonych w pkt 2.1 Regulaminu spoczywa na Uczestniku.
1.6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Promocji.


2. ZASADY PROMOCJI

2.1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu, transportu wraz z montażem i instalacji klimatyzacji wg specyfikacji j/n w specjalnej cenie 299 zł brutto:

  • klimatyzator wewnętrzny marki Kaisai Eco lub AUX Freedom o mocy 2,5 kW,
  • klimatyzator jednostkowy zewnętrzny Kaisai Eco lub AUX Freedom o mocy 2,5 kW,
  • wykonanie instalacji gazowej o długości do 3 mb,
  • wykonanie instalacji elektronem zasilającej klimatyzację.

2.2. W przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego Organizator będzie zobowiązany do pokrycia zryczałtowanego podatku w wysokości 10 % wartości rabatu, który Uczestnik uzyskał w związku z realizacją usługi, o której mowa w pkt 2.1 w specjalnej cenie 299 zł brutto.
2.3. W Promocji mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy w Okresie trwania Promocji zawrą z Organizatorem Umowę na wykończenie mieszkania w ramach pakietu pod klucz SMART oraz w terminie najpóźniej do dnia 28.02.2022 roku podpiszą aneks do Umowy na wykończenie mieszkania pod klucz w ramach pakietu SMART wraz z kosztorysem wykonawczym uwzględniającym realizację usługi w ramach Promocji „Klimatyzacja za 299zł !”.
2.4. Uczestnicy, którzy podpiszą w Okresie trwania Promocji Umowę na wykończenie mieszkania w ramach pakietu pod klucz SMART i u których zostanie zrealizowana usługa określona w pkt 2.1 w specjalnej cenie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, są zobowiązani w terminie 3 dni od momentu przystąpienia do realizacji ww. usługi zgłosić się do Organizatora podając informacje odnośnie danych niezbędnych do uiszczenia podatku dochodowego w ich imieniu w wysokości 10% zryczałtowanego podatku dochodowego oraz przekazać ww. kwotę podatku na rzecz Organizatora.
2.5. Organizator pozostawia sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Uczestnika o realizację usługi określonej w pkt 2.1 w specjalnej cenie, w przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie spełniać wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Organizator poinformuje za pomocą wiadomości e-mail, bądź listu poleconego Uczestnika o nieuwzględnieniu jego wniosku o realizację Promocji wraz z uzasadnieniem tej decyzji.
2.6. Skorzystanie z Promocji, będzie możliwe przez cały okres trwania Promocji, dla Uczestników, którzy w trakcie obowiązywania akcji promocyjnej zawarli z Organizatorem Umowę na wykończenie mieszkania w ramach pakietu pod klucz SMART, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnicy, którzy nie podpisali Regulaminu Promocji, a tym samym nie wyrazili chęci skorzystania z niej, nie zostaną objęci Promocją.

 

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@4home.waw.pl
3.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Promocji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
3.4. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w reklamacji.


4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na stronie internetowej Organizatora.
4.2. Wszelka korespondencja związana z Promocją, powinna być kierowana na następujący adres:
4 HOME Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kleszczowa 18 lok. 1, 02-485 Warszawa.
4.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest 4 HOME Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Kleszczowa 18 lok. 1,
02-485 Warszawa.
4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji.
Każdy z Uczestników jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe, jak także jest uprawniony do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Jednocześnie Organizator wskazuje, iż podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania uczestnictwo w Promocji nie jest możliwe.
4.5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie jej trwania z ważnych przyczyn, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w niej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie lub poprzez wysłanie takiej informacji pisemnie na adres wskazany w zgłoszeniu promocyjnym w formie mailowej lub listem poleconym.
4.6. Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.7. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią powyższego Regulaminu i wyrażam chęć wzięcia udziału w Promocji.

– Imię i nazwisko
– Data zawarcia i numer umowy wykończenia mieszkania pod klucz w pakiecie SMART
– Podpis i data